Tốt nghiệp

Công việc hoàn thành sau bảo vệ đồ án ngành Điện

  • 16/12/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành công việc sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

1. Hoàn thành quyển đồ án theo yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng bảo vệ ngày 14/12/2019

2. Hoàn thành biên bản chỉnh sửa và mang quyển lên cho C.  Quyên vào các sáng ngày 25/12/2019 và 26/12/2019.

3. Sinh viên in quyến đồ án theo hướng daxn đính kèm (chú ý định dạng và bìa cứng đúng quy định kèm theo).

P/S: sinh viên nào cần kiểm ra trước khi in lần cuối. Sáng thứ 3 (7h30) và sáng thứ 4 (7h30) lên văn phòng khoa gặp cô quyên để hướng dẫn.

Các tin khác