Tốt nghiệp

Nộp quyển sau bảo vệ

  • 20/05/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên sau khi bảo vệ xong ngày 18/5/2019 hoàn thành quyển đồ án theo yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng. Làm bìa cứng theo mẫu của thư viện trường DH Duy Tân( đã gửi mẫu ) và đĩa CD những nội dubg theo hướng dẫn nộp về thư viện. Và một quyển bìa mềm nộp về khoa. Lưu ý sinh viên ohair ký xác nhận đã nộp tạo khoa và thư viện mới được nhận bằng.

Các tin khác