Tốt nghiệp

Thông báo tốt nghiệp đối với sinh viên K19EDT

  • 29/08/2018
  • Tốt nghiệp

Những bạn sinh viên khóa cũ (18edt,k19edt) đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp, trong ngày 29/8 làm đơn xin được làm đồ án tốt nghiệp về khoa gấp.

Sau thời gian này sinh viên sẽ không được nhận đồ án tốt nghiệp đợt tháng 12/2018.

 

Các tin khác