Tốt nghiệp

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP LẦN 2

  • 03/01/2018
  • Tốt nghiệp

SINH VIÊN K19EDT-D21EDT CHƯA BẢO VỆ TỐT NGHIỆP HOẶC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2017 CHƯA THÀNH CÔNG LÊN KHOA GẤP ĐỂ ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. 

LIÊN HỆ C. QUYÊN - 0932582282, EMAIL: phuongquyen85@gmail.com

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 7h00-9h00 sáng thứ 6 (5/1/2018). 

Địa điểm: Văn phòng khoa P503 QT

Các tin khác