Tốt nghiệp

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp tháng 12/2018 ngành Điện Tự động

  • 29/10/2018
  • Tốt nghiệp

Thông báo ngày nộp đồ án tốt nhiệp dự kiến của sinh viên ngành Điện Tự động tháng 12/2018 là ngày 4/12/2018.

Sinh viên chú ý tiến độ đồ án để nộp cho đúng hạn

Sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp với hình thức theo mẫu đính kèm

Các tin khác