Tốt nghiệp

Thông báo chuẩn bị đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

  • 27/12/2017
  • Tốt nghiệp

Sinh viên K19EDT, D21EDT chưa đủ điều kiện bảo vệ đồ án tháng 12/2017, ngày 3/1/2018 lên văn phòng khoa gặp cô Quyên để đăng ký nhận đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2, Sinh viên nào không đăng ký đợt này sẽ phải đợi đến đúng tháng 12/2018 mới bảo vệ đồ án tốt nghiệp chung với sinh viên khóa K20.

Các tin khác