Tốt nghiệp

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  • 02/11/2017
  • Tốt nghiệp

Sinh biên trình bày đồ án tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ hoàn thành đồ án tốt nghiệp đầy đủ các phần theo file đính kèm

Lưu ý tiến độ đồ án tốt nghiệp, thời gian dự kiến nộp quyển toàn văn là vào 7/12/2017. Có xác nhận của GVHD

Các tin khác