Tốt nghiệp

Sinh viên k21edt chuẩn bị bảo vệ tốt nghiêph

  • 07/06/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên K21EDT điền thông tin vào link bên dưới để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp năm học 2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uB0EDi9KyQCIWYff2ePTUA5i4YGpYcUmoadxvHlX2mU/edit?usp=drivesdk

Các tin khác