Tốt nghiệp

Sinh viên từ khóa K21EDT khoa Điện - Điện Tử đăng ký nhận đồ án tốt nghiệp tháng 5/2020

  • 03/02/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên khoa Điện - Điện Tử từ khóa K21 trở về trước gửi thông tin cá nhân cho cô Quyên để đăng ký nhận đồ án tốt nghiệp trước 10/2/2020. Sau thời gian này sinh viên không đăng ký nhận đồ án sẽ bị xử lý kết quả học tập lùi lại khóa K22 và sẽ học thêm các tín chỉ (11 tín chỉ) theo chương trình mới của khóa K22. 

Mọi thông tin liên hệ C. Quyên qua email: lephuongquyen@dtu.edu.vn

Các tin khác