Tốt nghiệp

Sinh viên liên hệ nhận đồ án với GVHD được phân công

  • 11/07/2018
  • Tốt nghiệp

Sinh viên ngành Điện Tự động liên hệ GVHD đã được phân công để nhận đề tài tốt nghiệp.

Các bạn phải chủ động liên hệ GVHD nếu không GVHD không nhận nữa tự các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm khi không hoàn thành đồ án nhé.

 

Các tin khác