Tốt nghiệp

Thông báo nộp quyển đồ án tốt nghiệp tháng 5/2020

  • 11/05/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp nộp 3 quyển toàn văn đồ án (bìa mềm) về khoa chậm nhất là đến sáng 16/5/2020. 

Lưu ý khi nộp phải nộp kèm nhận xét của giáo viên hướng dẫn.

Các tin khác