Tốt nghiệp

Rà soát tên đề tài đồ án tốt nghiệp K22EDT

  • 12/09/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên kiểm tra lại tên đề tài đồ án tốt nghiệp trước khi ra quyết định. Có sai sót gì yêu cầu phản hồi lại email: phuongquyen85@gmail.com trước 15/9/2020

Lưu ý: sau thời hạn trên sinh viên không được chỉnh sửa bất cứ từ nào trên đề tài nữa.

File đính kèm:

Các tin khác