Thông Báo khác

Thông báo tuyển dụng

  • 10/12/2019
  • Thông Báo khác

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển vào các vị trí sau:

A. Khối Bảo đảm hoạt động bay:

1. Kiểm soát viên không lưu

2. Nhân viên Dự báo Khí tượng

3. Nhân viên Quan trắc Khí tượng

4. Nhân viên Kỹ thuật

5. Nhân viên ARO/AIS/SIG

6. Nhân viên Thông báo hiệp đồng bay

7. Nhân viên Tìm kiếm cứu nạn

8. Nhân viên An ninh hàng không

B. Khối Cơ quan tham mưu giúp việc:

1. Nhân viên Phòng Kế hoạch

2. Nhân viên Phòng Tài chính

3. Nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động

4. Nhân viên Ban Quản lý dự án các chuyên ngành

C. Khối Cơ quan liên quan đến công tác bảo đảm hoạt động bay

1. Nhân viên Phòng Kỹ thuật

2. Nhân viên Phòng An toàn - Chất lượng và An ninh

Hồ sơ và thời gian ứng tuyển xem chi tiết ở file đính kèm.

File đính kèm:

Các tin khác