Thông Báo khác

Lịch gặp CVHT lớp k19EDt1 ngày 7/12/2016

  • 04/12/2016
  • Thông Báo khác

Sinh viên đi theo lịch đính kèm, khi đi nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế (photo) và phiếu đánh giá rèn luyện theo mẫu mới.

File đính kèm:

Các tin khác