Thông Báo khác

Thông báo gặp CVHT K19EDT1

  • 30/08/2015
  • Thông Báo khác

Sinh viên đi gặp cố vấn theo lịch đính kèm

Lưu ý: những sinh viên nào đã gặp vào ngày thứ 6( 28/9/2015) thì không cần phải đi nữa

File đính kèm:

Các tin khác