Hoạt động ngoại khóa

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phỏng vấn trực tiếp sinh viên

  • 17/12/2018
  • Hoạt động ngoại khóa

Tạo điều kiện và cơ hội cho sinh viên Đại học Duy Tân được tiếp cận sớm với nhà tuyển dụng. Nay nhà trường tổ chức các khung thời gian sau để sinh viên được học hỏi, thêm kinh nghiệm và cơ hội làm việc thêm cho công ty tiNiWorld như sau:

1.  Thứ 3, ngày 18/12/2018 9h30- 11h30: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phỏng vấn trực tiếp sinh viên (dành riêng cho SV ĐH Duy Tân
    Thành phần: Đại diện P.HTDN&CGCN; bộ phận tuyển dụng công ty tiNiWorld; tất cả sinh viên có nhu cầu. 
    Tại Phòng 510 – 03 Quang Trung. 

2. Thứ 5, ngày 20/12/2018 9h00: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phỏng vấn trực tiếp sinh viên (dành cho SV ĐH Duy Tân và các trường khác
    Thành phần tham dự: Đại diện P.HTDN&CGCN; bộ phận tuyển dụng công ty tiNiWorld; tất cả sinh viên có nhu cầu. 
    Địa điểm: phòng 510– số 03 Quang Trung 

3. Thứ 5, ngày 20/12/2018 13h30 - 16h00: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phỏng vấn trực tiếp sinh viên (dành cho SV ĐH Duy Tân và các trường khác
    Thành phần: Đại diện P.HTDN&CGCN; bộ phận tuyển dụng công ty tiNiWorld; tất cả sinh viên có nhu cầu. 
    Địa điểm: phòng 510 – số 03 Quang Trung 

Các tin khác