Quan hệ Doanh nghiệp

Kiến tập tại VNPT

  • 09/03/2016
  • Quan hệ Doanh nghiệp

      Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội là nhiệm vụ và sứ mạng của các cơ sở đào tạo nhân lực. Trong những năm qua, Khoa Điện - Điện tử,trường Đại học Duy Tân đã có những thành quả nhất định trong công tác đào tạo nhân lực cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Góp phần vào thành quả trên có phần giúp đỡ,  hỗ trợ quí báu của nhiều doanh nghiệp, tổ chức  trong khu vực.

       Theo kế hoạch giảng dạy và học tập dành cho sinh viên niên khoá 2015-2020 của Khoa Điện - Điện tử, sinh viên K21EVT đã tham gia đợt kiến tập tại Trung tâm điều hành thông tin, VNPT Đà Nẵng.

      Mục tiêu của đợt kiến tập nhằm giúp các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu nghề nghiệp thực tế tại doanh nghiệp, từ đó ý thức được vai trò của ngành nghề với xã hội và cố gắng hơn nữa trong học tập.

      Các bạn sinh viên K21EVT đã hoàn thành tốt nội dung kiến tập nhờ vào sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo VNPT, sự nhiệt tình hướng dẫn của các cán bộ tại Trung tâm điều hành thông tin, đài OMC và nỗ lực của các bạn.

 

File đính kèm:

Các tin khác