Ngoại khóa

Kế hoạch kiến tập Tại Premo Việt Nam

  • 04/04/2018
  • Ngoại khóa

Các bạn sinh viên đăng ký đi kiến tập:

1. Tại Premo Việt Nam vào sáng ngày 24/4/2018. số lượng 20.

2. Tại Mabuchi Đà Nẵng: chiều 21/4/2018. số lượng 15

Gửi mail đăng ký cho cô Quyên theo địa chỉ: lephuongquyen@dtu.edu.vn

Hạn cuối đăng ký: 6/4/2018.

Những bạn đã đăng ký lần trước, do không sắp xếp được lịch vào ngày trống nên các bạn sẽ đăng ký lại nhé (sẽ được ưu tiên trước).

Các tin khác