Nghiên cứu Khoa học

Renesas Electronics phát triển công nghệ điện tử công suất thấp

  • 14/09/2020
  • Nghiên cứu Khoa học
  • https://www.renesas.com/us/en/about/press-center/news/2019/news20190612.html

Renesas Electronics Corporation phát triển công nghệ điện tử công suất thấp để đưa vào sử dụng trong flash memory dựa trên công nghệ 65 nm SOTB (Silicon On Thin Buried Oxide). Công nghệ dựa trên SOTB mới được thực hiện trong bộ điều khiển Renesas R7F0E đặc biệt ứng dụng trong energy harvesting. 

Các tin khác