Nghiên cứu Khoa học

Quản lý lưu lượng bằng hàng đợi

  • 30/11/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

1.  Hàng đợi FIFO (First In – First Out Queuing)

FIFO là hàng đợi mặc định được sử dụng trong hầu hết các router. FIFO không có sự phân loại vì tất cả các gói đều thuộc về cùng một lớp. Các gói đến từ các luồng khác nhau được đối xử công bằng bằng cách đưa vào hàng đợi theo trật tự đến (gói nào đến trước sẽ được đưa vào trước và được phục vụ trước).

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác