Nghiên cứu Khoa học

Quản lý các thông số băng thông, độ trễ truyền tin và dung lượng

  • 30/11/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

1. Thông số băng thông

2. Thông số độ trễ

Ta có thể phân ra 4 loại trễ:

–       Độ trễ gói

–       Trễ xử lý

–       Trễ hàng đợi

–       Trễ truyền lan

+   Độ trễ gói, hay còn gọi là trễ từ đầu cuối tới đầu cuối.

+  Trễ xử lý là khoảng thời gian cần thiết của một gói từ giao diện đầu vào tới hàng đợi đầu vào ra.
+  Trễ hàng đợi là khoảng thời gian của gói tin nằm chờ tại hàng đợi trong một bộ định tuyến.
+  Trễ truyền lan là thời gian truyền một gói qua liên kết.

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác