Nghiên cứu Khoa học

Phương pháp hiệu chỉnh màu sắc cho nhiều máy ảnh

  • 07/11/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

Tóm tắt:

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp hiệu chỉnh màu sắc cho một hệ thống gồm nhiều camera. Vấn đề hiệu chỉnh màu sắc cho hệ thống nhiều camera được thực hiện bởi một hệ thống tuyến tính quá định.Trong đó việc định hình dải động được kết hợp để đảm bảo độ tương phản cao đối với các ảnh được chụp. Các camera được hiệu chỉnh với các thông số thu được bằng cách giải quyết hệ thống tuyến tính quá định. Đối với hệ thống camera phẳng chúng tôi sử dụng một bảng kiểm tra màu để tăng độ nhạy màu của máy ảnh. Dựa vào tính tổng quát của công thức hệ thống tuyến tính quá định kết hợp với bảng kiểm tra màu, phương pháp được đề xuất dựa trên kết quả thực nghiệm cho thấy tất cả các camera đạt được sự thống nhất về màu sắc và có độ tương phản cao.

File đính kèm:

Các tin khác