Nghiên cứu Khoa học

Phân đoạn bằng thuật toán RANSAC

  • 08/01/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Các phương pháp phân đoạn dữ liệu đám mây là chủ đề đã được nghiên cứu trong thời gian dài. Một hình ảnh thu nhận từ cảm biến sẽ thể hiện vật thể dưới dạng các đám mây điểm ảnh.

Mời xem tiếp ở file đính kèm.

 

Các tin khác