Nghiên cứu Khoa học

Nhận dạng cử chỉ động của tay người

  • 12/11/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

Nhận dạng đối tượng trong lĩnh vực thị giác máy tính có thể hướng đến nhiều đối tượng khác nhau như: lá cây, logo, vân tay hay nhận dạng cử chỉ động của tay.

Nhận dạng cử chỉ của tay là xác định xem cử chỉ mà người đó thực hiện thuộc lớp cử chỉ nào trong số tập cử chỉ đã định nghĩa từ trước.

Ví dụ: Định nghĩa 20 loại cử chỉ động của tay từ trước theo tên của mỗi loại cử chỉ. Nhiệm vụ của hệ thống nhận dạng là với một cử chỉ thu nhận được và hệ thống có thể nhận dạng được đó là cử chỉ thuộc lớp nào trong 20 lớp đã định nghĩa sẵn.

Mời xem tiếp ở file đính kèm

 

Các tin khác