Nghiên cứu Khoa học

Một Phương Pháp Xác Thực Sinh Trắc Học Bằng Nhận Dạng Ảnh Mống Mắt

  • 15/11/2020
  • Nghiên cứu Khoa học

Các tin khác