Nghiên cứu Khoa học

LẬP TRÌNH HIỂN THỊ LÊN 6 LED 7 ĐOẠN KẾT HỢP NGẮT NGOÀI

  • 09/03/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

YÊU CẦU HIỂN THỊ GIÁ TRỊ XUNG TẠI CHÂN P3.2, P3.3 LÊN 6 LED 7 ĐOẠN.

- CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG HAI NGẮT NGOÀI VÀ HAI CHƯƠNG TRÌNH HIỂN HHIJ LÊN 6 LED 7 ĐOẠN THEO NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ASSEMBLY
ORG 00H
JMP MAIN
ORG 003H
INC R0
RETI
ORG 0013H
INC R1
RETI
HT1:
; R0 CHUA SO LAN NGAT 0
MOV A,R0 ;A=123
MOV B,#10
DIV AB; A=12, B=3
MOV 30H,B ; 30H=DON VI
MOV B,#10
DIV AB; A=1, B=2
MOV 31H,A
MOV P2,#11100011B ; LED 1
MOV A,30H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CALL DELAY
MOV P2,#11100111B; LED 2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CALL DELAY
MOV P2,#11101011B; LED3
MOV A,31H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CALL DELAY
RET
HT2:
; R1 CHUA SO LAN NGAT 0
MOV A,R1 ;A=123
MOV B,#10
DIV AB; A=12, B=3
MOV 32H,B ; 32H=DON VI
MOV B,#10
DIV AB; A=1, B=2
MOV 33H,A
MOV P2,#11101111B ; LED 1
MOV A,32H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CALL DELAY
MOV P2,#11110011B; LED 2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CALL DELAY
MOV P2,#11110111B; LED3
MOV A,33H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CALL DELAY
RET
DELAY:
MOV R7,#250
LAP:
NOP
NOP
DJNZ R7,LAP
RET
MAIN:
MOV IE,#10000101B
SETB TCON.0
SETB TCON.2
MOV DPTR,#100H
MOV P3,#0FFH
MOV R0,#0
MOV R1,#0
LAI: CALL HT1
CALL HT2
SJMP LAI
ORG 100H
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
END

 

 

 

 

 

Các tin khác