Nghiên cứu Khoa học

Hướng dẫn sử dụng giao tiếp i2C với Vi điều khiển PIC

  • 18/09/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Giao tiếp I2C PIC với IC thời gian thực DS1307

Với LCD, chương trình sẽ đọc dữ liệu DS1307 và cập nhật LCD liên tục, còn khi truyền lên máy tính sẽ dựa vào ngắt RB0 đưa vào từ xung 1Hz của DS1307, tức là mỗi 1s sẽ truyền dữ liệu 1 lần.
Trong chương trình có sử dụng các thư viện: lcd_lib_4bit.cds1307.c.

Sơ đồ nguyên lý mô phỏng trên Proteus:

Truyền lên máy tính bằng hyper terminal:

Code chính:

Thư viện lcd_lib_4bit.c:

Thư viện ds1307.c:

Các tin khác