Nghiên cứu Khoa học

Hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn ổn định hệ thống điều khiển tự động

  • 18/09/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Trong hệ thống điều khiển tự động để đánh giá tính ổn định của hệ thống có các tiêu chuẩn cơ bản sau:

1. Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh

2. Tiêu chuẩn ổn định tần số

3. Dựa trên độ dự trử biên độ và độ dự trữ biên pha.

4. Dùng khái niệm và xét dấu nghiệm của phương trình đặc tính.

Vậy khi nào thì dùng tiêu chuẩn nào sẽ nhanh và phù hợp.

Sau đây là một số kinh nghiệm để áp dụng xác định tính ổn định cho hệ thống

- Đối với các hệ thống có phương trình đặc tính là phương trình bậc 3 trở xuống, phương trình tính có thể giải phương trình đặc tính và xét nghiệm của phương trình đặc tính và xét dấu của nghiệm để đánh giá tính ổn định của hệ thống.

- Đối với các hệ thống tìm điều kiện để hệ ổn định và phương trình đặc tính có bậc từ 4 trở lên có thể dùng tiêu chuẩn ổn định đại số Routh để tìm K và xét ổn định cho hệ thống

- Đối với các hệ thống có đặc tính tần số Nyquist hay sơ đồ Bode có thể dùng hai tiêu chuẩn chọn lại để xét độ dự trữ biên độ và biên pha. Ngoài ra khi dùng cách này còn có thể đánh giá được chất lượng của hệ thống điều khiển tự động và nâng cao chất lượng hệ thống thông qua các thông số của sơ đồ Bode.

 

Các tin khác