Nghiên cứu Khoa học

Hiệu năng mạng hợp tác đa truy cập phi trực giao NOMA cho đường lên với cơ chế khuếch đại và chuyển tiếp

  • 25/09/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Amplify-and-Forward Cooperative Transmission in Uplink Non-Orthogonal Multiple Access Networks

 

Trương Văn Trương, Võ Minh Thông

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

Faculty of Electrical & Electronics Engineering, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam

 

Trong công trình này, chúng tôi nghiên cứu hệ thống mạng hợp tác đa truy cập phi trực giao (NOMA) cho đường truyền lên sử dụng cơ chế khuếch đại và chuyển tiếp (AF). Cụ thể, hai máy người dùng sử dụng đa truy cập phi trực giao truyền thông tin đến trạm gốc (BS) bằng sự hợp tác của máy chuyển tiếp AF. Các biểu thức xác suất dừng hệ thống và thông lượng của hai người dùng được mô tả dựa trên thống kê của tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và tỷ số tín hiệu trên nhiễu và liên nhiễu (SINR) trên đường truyền bằng cách sử dụng phương pháp bậc hai Gaussian-Chebyshev. Để tìm hiểu sâu hơn, các kết quả về số liệu sẽ được trình bày theo hai tham số chính của hệ thống là công suất truyền và khoảng cách truyền để làm rõ ưu điểm của phương thức truyền hợp tác. Các kết quả phân tích đạt được được kiểm chứng thông qua mô phỏng Monte-Carlo trên phần mềm Matlab.

 

Nguồn: Tạp chí khoa học công nghệ Trường Đại học Duy Tân, 4(35), 8/2019, tr. 49-57

Các tin khác