Nghiên cứu Khoa học

GIAO THỨC TRUY CẬP KÊNH HÓA

  • 12/03/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Giao thức truy cập kênh hóa là giao thức mà băng thông có sẵn được chia sẻ theo thời gian, tần số và theo mã giữa các trạm khác nhau. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận 3 giao thức truy cập kênh hóa: FDMA, TDMA và CDMA.

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác