Nghiên cứu Khoa học

GIAO THỨC TRUY CẬP CÓ ĐIỀU KHIỂN

  • 12/03/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Trong giao thức truy cập có điều khiển, các trạm thăm dò các trạm khác để tìm ra trạm nào có quyền được truyền. Một trạm không thể truyền nếu nó không được cho phép bởi trạm khác. Chúng ta sẽ thảo luận về ba phương thức truy cập có điều khiển phổ biến.

Mời xem tiếp ở file đính kèm.

Các tin khác