Nghiên cứu Khoa học

Ghép nhóm(clustering)

  • 12/10/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

Ghép nhóm là phương pháp phân chia các điểm ảnh thành các nhóm nhỏ, qua đó giảm đáng kể thời gian xử lý toàn bộ lượng dữ liệu an đầu. Các phương pháp ghép nhóm đơn giản sử dụng cách tìm đường biên hay so sánh về khoảng cách đến các điểm lân cận để nhóm các điểm gần nhau lại với nhau.

Mời xem tiếp ở file đính kèm.

File đính kèm:

Các tin khác