Nghiên cứu Khoa học

Ghép nhóm(Clustering) trong xử lý ảnh số

  • 08/01/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Ghép nhóm là phương pháp phân chia các điểm trong một đám mây điểm thành các nhóm nhỏ, qua đó giảm đáng kể thời gian xử lý dữ liệu.

Mời xem tiếp ở file đính kèm

 

File đính kèm:

Các tin khác