Nghiên cứu Khoa học

ĐỊNH TUYẾN OSPF TRONG VOIP

  • 26/04/2018
  • Nghiên cứu Khoa học

VoIP và tất cả các dịch vụ VoIP cần một phương tiện tin cậy để chuyển các gói tin từ điểm này tới điểm kia. Để đáp ứng nhu cầu đó, một số giao thức định tuyến đã được phát triển. Giống như các dịch vụ bưu chính khác, các giao thức này đảm bảo các túi, gói được phân phối an toàn đến các đích cụ thể. Và các giao thức khác nhau có các đặc tính khác nhau.

Các giao thức định tuyến được sử dụng trong các mạng IP chịu trách nhiệm trao đổi thông tin trực tiếp giữa các bộ định tuyến và hỗ trợ bộ định tuyến xây dựng một bảng định tuyến. Bảng này qui định, đối với mỗi đích có thể, các gói tin của người sử dụng phải được gửi tới bộ định tuyến nào để đến bộ định tuyến tiếp theo trong trật tự danh định tới đích của các gói tin.

           Ngoài trễ, jitter và mất gói thì trong một mạng VoIP chỉ còn các vấn đề về bộ định tuyến là cần quan tâm. Trong thực tế, mất gói trên một mạng IP không chỉ từ ảnh hưởng của lỗi trên liên kết hay do nghẽn trong bộ định tuyến. Tiêu đề gói IP chứa trường thời gian tồn tại (TTL), trường này giới hạn số bước nhảy (số bộ định tuyến) mà một gói tin có thể đi qua trước khi đến được đích. Mỗi bộ định tuyến sẽ giảm biến đếm TLL trước khi xử lý gói. Nếu trường TLL bằng 0 sau khi giảm thì gói bị loại bỏ và bên gửi sẽ được thông báo. Điều này không giúp được nhiều cho các ứng dụng thời gian thực như VoIP, vì các ứng dụng này không gửi lại gói.

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác