Nghiên cứu Khoa học

Bài toán điều khiển led đơn trên Kit Altera

  • 18/01/2019
  • Nghiên cứu Khoa học

Tên module là dieu_khien_led_don, điều khiển cho 1 led sáng, 1 led sáng chạy từ trái qua phải (chạy qua 8 led), 1 led sáng chạy từ phải qua trái, sáng dần từ phải qua trái, tắt dần từ phải qua trái, sáng dần từ trái qua phải, tắt dần từ trái qua phải, sau đó làm lại từ đầu.

(Chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:

Các tin khác