Mục tiêu Đào tạo

Mục tiêu Đào tạo của Chương trình Điện tử viễn thông

  • 26/09/2017
  • Mục tiêu Đào tạo

1. Nổi trội ở các nỗ lực cá nhân và nhóm trong việc phát triển các giải pháp điện-điện tử cho các vấn đề địa phương và toàn cầu.

2. Thành công trong việc tìm kiếm việc làm trong ngành điện và điện tử hay những mảng có liên quan.

3. Mở rộng các kỹ năng và kiến thức thông qua giáo dục thường xuyên hay học Sau Đại học hay các nỗ lực học tập suốt đời khác.

4. Phục vụ cộng đồng ở cấp địa phương, quốc gia, và thế giới.

Các tin khác