Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra Chương trình

  • 26/09/2017
  • Chuẩn Đầu ra

(a)  khả năng áp dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật.
(b)  khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm cũng như khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu.
(c)  khả năng thiết kế một hệ thống, bộ phận hoặc quy trình đáp ứng được những yêu cầu mong muốn trong những giới hạn của thực tế như các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, năng lực sản xuất và tính bền vững.
(d)  khả năng làm việc trong những nhóm đa ngành nghề.
(e)  khả năng phát hiện, thiết lập và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật.
(f)  hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức.
(g)  khả năng giao tiếp hiệu quả.
(h)  được đào tạo và giáo dục rộng để hiểu được tác động của các giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong các bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
(i)  có nhận thức về yêu cầu và năng lực học tập suốt đời.
(j)  có hiểu biết về những vấn đề đương đại.
(k)  khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho làm việc trong các ngành kỹ thuật.