Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra Chương trình Kỹ thuật Điện - Điện tử

  • 26/09/2017
  • Chuẩn Đầu ra

Vào thời điểm tốt nghiệp,  sinh viên có khả năng:

1. Xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức hợp bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học.

2. Áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu cụ thể, đồng thời có xem xét sự ảnh hưởng của sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

3. Giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng.

4. Nhận thức được trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, đồng thời xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.

5. Hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên được cung cấp cơ hội để thể hiện khả năng lãnh đạo, tạo ra một môi trường hợp tác toàn diện, thiết lập được mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện và đáp ứng các mục tiêu.

6. Phát triển và thực hiện các thí nghiệm thích hợp, phân tích, giải thích dữ liệu và sử dụng phán đoán kỹ thuật để đưa ra kết luận.

7. Tiếp thu và áp dụng kiến ​​thức mới khi cần thiết, sử dụng được các phương pháp học tập phù hợp.