Học liệu

TỔNG QUAN VỀ CẤU HÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG GSM

  • 17/05/2019
  • Học liệu

1.Cấu trúc mạng GSM      

GSM là mạng điện thoại di động toàn cầu được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của CCITT về mạng điện thoại di động.

Mạng GSM được chia làm bốn phần chính:

  • Máy di động MS
  • Hệ thống trạm gốc BSS
  • Hệ thống chuyển mạch SS
  • Trung tâm vận hành, bảo dưỡng OMC

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác