Học liệu

Tính tốc độ động cơ DC dùng C++

  • 17/10/2020
  • Học liệu

1. Động cơ điện một chiều là động cơ điện hoạt động với dòng điện một chiều.

Cấu tạo của động cơ gồm có 2 phần: stato đứng yên và rôto quay so với stato. Phần cảm (phần kích từ-thường đặt trên stato) tạo ra từ trường đi trong mạch từ, xuyên qua các vòng dây quấn của phần ứng (thường đặt trên rôto). Khi có dòng điện chạy trong mạch phần ứng, các thanh dẫn phần ứng sẽ chịu tác động bởi các lực điện từ theo phương tiếp tuyến với mặt trụ rôto, làm cho rôto quay. Chính xác hơn, lực điện từ trên một đơn vị chiều dài thanh dẫn là tích có hướng của vectơ mật độ từ thông B và vectơ cường độ dòng điện I. Dòng điện phần ứng được đưa vào rôto thông qua hệ thống chổi than và cổ góp. Cổ góp sẽ giúp cho dòng điện trong mỗi thanh dẫn phần ứng được đổi chiều khi thanh dẫn đi đến một cực từ khác tên với cực từ mà nó vừa đi qua (điều này làm cho lực điện từ được sinh ra luôn luôn tạo ra mômen theo một chiều nhất định).

Mở máy (khởi động) động cơ một chiều

2. Phương trình cơ bản của động cơ 1 chiều:

            E= K phi.v                (1)           

            U= E+Ra.Ia                (2)           

            M= K phi Ia               (3)

*Công thức tính

        V =((U-(Ra*Ia)+U0)*60A)/(t*N.phi)

Với:

          - phi: Từ thông trên mỗi cực( Wb)         

           - Ia: dòng điện phần ứng (A)        

           - U : Điện áp phần ứng (V)         

           - Ra: Điện trở phần ứng (Ohm)         

           - v : tốc độ động cơ(rad/s)         

           - M : moment động cơ (Nm)         

           - K: hằng số, phụ thuộc cấu trúc động cơ         

           - A: số mạch nhánh song song         

           - t: Số đôi cực từ         

           - N số thanh của phần ứng

3. Chương trình

// Tinh toc do Dong co dien mot chieu

// Compiler : Visual C++ 2010

// Cong thuc tinh : n=((U-(Ra*Ia)+U0)*60A)/(t*N.phi)

#include <iostream> 

#include <conio.h>

#include <iomanip>

using namespace std;

float tocdo(float U,float Ra,float Ia,float U0,float A,int t,int N,float phi); // prototype tocto

int main(){

            float U; // Dien ap phan ung

            float Ra; // Dien tro day quan phan ung

            float Ia; // Cuong do dong dien phan ung

            float U0; // Dien ap roi tren choi than va co gop

            float A; // So mach nhanh song song

            int t; // So doi cuc tu

            int N; // So thanh dan cua phan ung

            float phi; // Tu thong

 

            cout<<"\n-------------------------------------------";

            cout<<"\n-    TOC DO QUAY DONG CO MOT CHIEU DC     -";

            cout<<"\n-------------------------------------------";

            cout<<"\n Nhap dien ap phan ung: ";

            cin>>U;

            cout<<"\n Nhap dien tro day quan phan ung: ";

            cin>>Ra;

            cout<<"\n Nhap cuong do dong dien phan ung: ";

            cin>>Ia;

            cout<<"\n Nhap dien ap roi: ";

            cin>>U0;

            cout<<"\n Nhap so mach nhanh song song: ";

            cin>>A;

            cout<<"\n Nhap so doi cuc tu: ";

            cin>>t;

            cout<<"\n Nhap so thanh dan cua phan ung: ";

            cin>>N;

            cout<<"\n Nhap tu thong: ";

            cin>>phi;

            cout<<"\n-------------------------------------";

            cout<<"\nToc do cua dong co la: "<<tocdo(U,Ra,Ia,U0,A,t,N,phi)<<" vong/phut";

 

          }

        float tocdo(float U,float Ra,float Ia,float U0,float A,int t,int N,float phi){ // Ham   tinh toc do

          

                    if ((((U-(Ra*Ia)+U0)*60*A)/((t*N)*phi))>0)

         {

                return (((U-(Ra*Ia)+U0)*60*A)/(t*N)*phi);

               }

               else cout<<"\n ban nhap sai so lieu";

               getche();

               return 0;

  

        }

Các tin khác