Học liệu

Tìm hiểu về cảm biến DS18B20

  • 23/10/2020
  • Học liệu

Bài viết trình bày về các thông số kỹ thuật, sơ đồ chân, sơ đồ kết nối, giao thức truyền thông và code mẫu giao tiếp với vi điều khiển PIC

Các tin khác