Học liệu

Thiết kế Module nhớ từ chip nhớ cho trước

  • 18/06/2020
  • Học liệu

Thiết kế Module nhớ từ chip nhớ cho trước

1. Thiết kế tăng số lượng từ nhớ

Giả thiết: Cho các chip nhớ có dung lượng 2nxm bit

Yêu cầu: Thiết kế module nhớ có kích thước: 2nxk.m bit

Giải quyết:

Để thiết kế được yêu cầu ta xác định hai thông số n ( số đường địa chỉ) và k(số chip nhớ cần để ghép vào module thiết kế

Ví dụ: Cho các chip nhớ SDRAM dung lượng 4Kx4bit. Hãy thiết kế module nhớ có kích thước 4Kx8bit

Dung lượng chip nhớ 212x4bit

Thông tin cần cho chip nhớ số đường địa chỉ n=12 và số đường dữ liệu m=4

Thông tin về module nhớ số đường địa chỉ 12, số đường dữ liệu 8 và số chip sử dụng: 2          

Sơ đồ thiết kế:

                                                                                                                                                         undefined                                

2. Thiết kế tăng số lượng ngăn nhớ

Giả thiết: Cho các chip nhớ có dung lượng 2nxm bit

Yêu cầu: Thiết kế module nhớ có kích thước: 2k.2nxm bit

Giải quyết:

Để thiết kế được yêu cầu ta xác định hai thông số n+k ( số đường địa chỉ) và 2k(số chip nhớ cần để ghép vào module thiết kế)

Ví dụ: Cho các chip nhớ SDRAM dung lượng 4Kx8bit. Hãy thiết kế module nhớ có kích thước 8Kx8bit

Dung lượng chip nhớ 212x8bit

Thông tin cần cho chip nhớ số đường địa chỉ n=12 và số đường dữ liệu m=8

Thông tin về module nhớ số đường địa chỉ 13, số đường dữ liệu 8 và số chip sử dụng: 2          

Sơ đồ thiết kế:

 undefined

Các tin khác