Học liệu

Nén ảnh sử dụng SVD

  • 18/12/2019
  • Học liệu

Ảnh được sử dụng nhiều trong các ứng dụng của máy tính nhưng lại khó khăn trong việc lưu trữ hoặc truyền nhận do kích thước thường khá lớn. Người ta đề xuất ra nhiều kĩ thuật nén ảnh để loại bỏ thông tin ít ảnh hưởng đến ảnh nhưng lại chiếm rất nhiều dung lượng lưu trữ. Nén ảnh có thể đạt được bằng cách sử dụng kỹ thuật SVD với ưu điểm là khả năng tương thích với sự thay đổi thống kê của ảnh và khả năng thực hiện trên ma trận có kích thước tùy ý.

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác