Học liệu

Mạch chỉnh lưu có điều khiển tải RLE

  • 04/12/2017
  • Học liệu

Cho sơ đồ chỉnh lưu có điều khiển 1 pha dùng diode, tải RLE, như sau

 

Từ đó ta tính được các giá trị chỉnh lưu:

 

Từ đó có thể mô phỏng dạng sóng trên phần mềm PSIM như sau:

 

 

Các tin khác