Học liệu

Giới thiệu về Intent trong lập trình Android

  • 18/07/2020
  • Học liệu

Intent được sử dụng để truyền tải thông điệp, yêu cầu một hành động xử lý từ thành phần đượcgọi.

Intent được sử dụng trong ba trường hợp chính:

o   Khởi động Activity thông qua phương thứcstartActivity.

o   Khởi động Service thông qua phương thứcstartService.

o   Chuyển  thông  điệp đến BroadcastReceiver  thông qua  phương thức sendBroadcast.

-     Intent được chia làm hai dạng:

o   Explicit Intent: (Intent tường minh) chỉ định rõ thành phần xử lý thông qua tên lớp, thường được dùng để gọi đến các thành phần trong cùng ứngdụng.

o   Implicit Intent:(Intent không tường minh) không chỉ định rõ thành phần xử lý, thay vào đó bổ sung các thuộc tính như: mô tả hành động, dạng dữ liệu…

Tiếp tục xem chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác