Học liệu

Chỉnh lưu một nữa chu kỳ có điều khiển

  • 04/12/2017
  • Học liệu

Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 nữa chu kỳ có điều khiển như sau

Dạng sóng điện áp

 

Từ đó ta tính được các giá trị chỉnh lưu:

Mô phỏng trên phần mềm PSIM như sau:

Từ đó có thể mô phỏng dạng sóng trên phần mềm PSIM như sau:

 

 

Các tin khác