Học liệu

CÁCH GIẢI MẠCH BA PHA

  • 18/07/2020
  • Học liệu

 

 

Công suất ba pha được sử dụng nhiều trong phát điện, truyền tải và phân phối điện năng. Cấu trúc cơ bản của hệ thống ba pha gồm nguồn ba pha nối tải ba pha, qua máy biến áp và đường dây. Điện áp nguồn và tải ba pha có thể nối kiểu sao hoặc tam giác. Hình sau là hệ thống ba pha:

Sơ đồ nguồn nối sao, tải nối hình sao

Sơ đồ nguồn nối sao, tải nối tam giác

Với hệ thống cân bằng, điện áp nguồn bằng nhau về biên độ nhưng lệch nhau 1200:

Tải nối sao cân bằng:

Tương tự, tải nối tam giác cân bằng:

Ví dụ:

Hình sau là hệ thống không cân bằng sao – sao, tìm điện áp pha.

Giải:

Sử dụng KVL, tìm I1, I2, I3.

Biến đổi:

Viết lại ma trận:

Ta được điện áp:

Chương trình MATLAB:

Z = [6-13*j 0 0;

0 4+2*j 0;

0 0 6-12.5*j];

c2 = 110*exp(j*pi*(-120/180));

c3 = 110*exp(j*pi*(120/180));

V = [110; c2; c3];

I = inv(Z)*V;

Van = (5+12*j)*I(1);

Vbn = (3+4*j)*I(2);

Vcn = (5-12*j)*I(3);

Van_abs = abs(Van)

Van_ang = angle(Van)*180/pi

Vbn_abs = abs(Vbn)

Vbn_ang = angle(Vbn)*180/pi

Vcn_abs = abs(Vcn)

Vcn_ang = angle(Vcn)*180/pi

Được kết quả:

Van_abs =   99.8755

Van_ang =  132.6050

Vbn_abs =  122.9837

Vbn_ang =  -93.4349

Vcn_abs =  103.1342

Vcn_ang =  116.9789

Các tin khác