Học liệu

CÁC THÀNH PHẦN TRONG ỨNG DỤNG ANDROID

  • 18/11/2020
  • Học liệu

-   Trong một ứng dụng Android thường chúng ta sẽ gặp các thành phần cơ bản sau:

1.1. Activity

- Trong ứng dụng Android, Activity đóng vai trò là một màn hình, nơi người dùng có thể tương tác với ứng dụng, ví dụ: chụp hình, xem bản đồ, gửimail…

-  Một ứng dụng có thể có một hoặc nhiều Activity, Activity được khởi chạy đầu tiên khi ứng dụng hoạt động được gọi là“MainActivity”.

- Activity có thể hiển thị ở chế độ toàn màn hình, hoặc ở dạng cửa sổ với một kích thước nhấtđịnh.

-  Các Activity có thể gọi đến các Activity khác, Activity được gọi sẽ nhận được tương  tác ở thời điểmđó.

1.2. Intent

-  Intent là đối tượng mang thông điệp, cho phép tạo ra các yêu cầu hành động giữa các thành phần trong ứng dụng, hoặc giữa các ứng dụng vớinhau.

-  Được sử dụng nhiều trong 3 trường hợpsau:

o   Khởi độngActivity.

o   Khởi độngService.

o   Chuyển phát thông tin cho BroadcastReceiver.

1.3. View

-  View được sử dụng để tạo ra các điều khiển trên màn hình cho phép nhận các tương tác từ người dùng cũng như hiển thị các thông tin cầnthiết.

- View bao gồm haidạng:

o   View: các điều khiển đơnlẻ.

o   ViewGroup: tập hợp nhiều điều khiển đơnlẻ.

1.4. BroadcastReceiver

-  Thànhphầnứngdụngchophéptruyềntảicácthôngbáotrênphạmvitoànhệthống.

Không có giao diện nhưng có thể thực hiện thông báo qua thanh trạng thái.

- Broadcast Receiver truyền thông báo ở haidạng:

o   Hệ thống: các thông báo được truyền trực tiếp từ hệ thống như: tắt màn hình, pin yếu, thay đổi kếtnối…

o   Ứng dụng: xây dựng các truyền thông báo đến các thành phần trong ứng dụng như: khởi động Service, tải nội dung đến ứngdụng…

1.5. Service

-  Service được sử dụng để thực thi các tác vụ cần nhiều thời gian, thực hiện ở chế độ ngầm và thường không cần giao diện hiểnthị.

- Service được chạy ngầm, tức lại ứng dụng vẫn chạy nhưng không hiển thị giao diện tươngtác.

-  Một số tác vụ cần thực hiện bằngService:

o   Trình diễn các tập tin đa truyền thông như nhạc,phim…

o   Kết nối và thực hiện tải các nội dung thông quaInternet.

o   Truy xuất đọc ghi tậptin.

1.6.  ContentProvider

-  Content Provider xây dựng cách thức truy xuất tập hợp các dữ liệu ứng dụng, dữ liệu  có thể lưu trữ ở nhiều dạng như: SQLite, tập tin, tài nguyên Web hoặc bất kì thư mục lưu trữnào.

-  Có thể sử dụng Content Provider để xây dựng các ứng dụng sử dụng chung nguồn tài nguyên hoặc sử dungriêng.

-  Trong Android, một số Content Provider được xây dựngsẵn:

o   Danhbạ.

o   Tài nguyên đa truyềnthông.

o   Lịch.

Các tin khác