Học liệu

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN - HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC (PHẦN II)

  • 24/02/2019
  • Học liệu

PHẦN 2. HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC

  1. Tiên đề 1 (Hai lực cân bằng)

            Một hệ hai lực có cường độ bằng nhau nhưng ngược chiều và đặt tại một điểm thì cân bằng.

  1. Tiên đề 2 (Hệ lực cân bằng)

            Một hệ hai lực có cường độ bằng nhau nhưng ngược chiều nhau và đặt tại hai điểm cố thể theo phương của đường thẳng nối hai điểm đặt thì hệ cân bằng. Điều kiện cần và đủ để hai lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng là chúng có cùng phương tác dụng, ngược chiều nhau và cùng trị số.                                                                                                           

  1. Tiên đề 3 (Thêm hoặc bớt một hệ lực cân bằng)

            Tác dụng của một hệ lực lên một vật rắn không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi hai lực cân bằng nhau.

            Từ ba tiên đề trên, ta có hệ quả:

            Hệ quả trượt lực: Tác dụng của một hệ lực lên một vật rắn không thay đổi khi ta dời điểm đặt của lực trên phương tác dụng của nó.

        4. Tiên đề 4 (Hợp hai lực)

            Hai lực tác dụng lên vật rắn đặt tại cùng một điểm có hợp lực đặt tại điểm đó xác định bằng đường chéo của hình bình hành mà các cạnh chính là các lực đó

            Tiên đề trên, áp dụng cho hệ lực động quy tại O, ta có các định lý sau.

Định lý 1: Một hệ lực đồng quy tác dụng lên vật rắn có hợp lực đặt tại điểm đồng quy và véctơ hợp lực bằng tổng hình học véctơ các lực thành phần.

Định lý 2: Nếu ba lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng cùng nằm trong mặt phẳng và không song song nhau thì ba lực phải đồng qui.

  1.   Tiên đề 5 (Tiên đề lực và phản lực)

            Ứng với mỗi lực tác dụng vật này lên vật khác bao giờ cũng có phản lực tác dụng cùng trị số, cùng phương tác dụng, nhưng ngược chiều nhau.

            Giả sử một vật B tác dụng của vật này lên vật A một lực   thì ngược lại vật A tác dụng lên vật B lực  . Hai lực này có trị số bằng nhau, ngược chiều nhau, nhưng không cân bằng vì chúng đặt lên hai vật khác nhau

 

  1. Tiên đề 6 (nguyên lý hoá rắn)

            Nếu dưới tác dụng của hệ lực nào đó một vật biến dạng. Nhờ tiên đề này khi một vật biến dạng đã cân bằng dưới tác dụng của hệ lực đã cho, ta có thể xem vật đó như vật rắn đề khảo sát điều kiện cân bằng.

Các tin khác