Học liệu

Bài tập cho lớp EE436 Chương 2

  • 18/05/2018
  • Học liệu

Câu 1: Hãy nêu những ưu điểm của chuyển mạch gói  so với chuyển mạch kênh và các ứng dụng của chuyển trong thời đại hiện nay?

Câu 2: So sánh hai kỹ thuật chuyển mạch: Virtual Circuilt và Datagram. Giao thức X.25 và IP sử dụng kỹ thuật nào?

Câu 3: Trình bày cấu trúc phân lớp của giao thức X.25, quá trình chuyển mạch được thực hiện ở lớp nào? phương pháp cửa sổ trượt được sử dụng ở lớp nào?

Câu 4: Cho header của gói TCP/IP có nội dung như sau:

45 00 00 28 - 79 a1 40 00 - 40 06 7c 02 - 0a 47 40 d0 - de ff 1b 16 - d4 23 00 50 - 1e d5 9a bc - 0f 6b 30 89 - 50 10 40 00 - 5c ae 00 00

Phân tích nội dung các trường thông tin cơ bản của gói tin trên: Ver: 4, IHL, Packet length, Fragment, Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, TCP header length.

Đáp án: Ver: 4, IHL = 20, Packet length = 40, Don’t Fragment, Source IP = 10.71.64.208, Destination IP = 222.255.27.22, Source Port = 54307, Destination Port = 80, TCP header length = 20.

Câu 5: Thực hiện yêu cầu tương tự cho gói tin TCP/IP có header như sau:

45 28 05 be - 5d ed 00 00 - 2f 06 d2 1a - 4a 7d 80 65 - 0a dc 80 4c - 00 50 91 fe - 55 69 3d 74 - 12 48 e0 9c - 50 10 02 95 - 24 79 00 00

Câu 6: Cho sơ đồ thống như sau:

Nếu máy tính A gửi gói IP có kích thước 9800 bytes, trường Header Length = 5, kích thước gói tin lớn nhất (MTU – maximum transmission unit) được cho phép ứng với router 1 và 2 là : 3300 bytes, 1300 bytes. Vẽ giãn đồ phân đoạn (Fragment) ở mỗi router.

Câu 7: Sử dụng sơ đồ hình 6 cho trường hợp: A gửi gói IP có kích thước 10000 bytes, MTU của router 1 và 2 lần lượt là: 3500 bytes và 1500 bytes. Vẽ giãn đồ phân đoạn ở mỗi router.

Câu 8: Sử dụng giải thuật Distance Vector để tìm bảng định tuyến cho sơ đồ mạng sau:

Câu 9: Sử dụng giải thuật Distance Vector để tìm bảng định tuyến cho sơ đồ mạng sau:

Câu 10: Sử dụng giải thuật Link State để tìm bảng định tuyến cho sơ đồ mạng ở câu 8, cho node A

Câu 11: Sử dụng giải thuật Link State để tìm bảng định tuyến cho sơ đồ mạng ở câu 8, cho node

Các tin khác